www.tab.si | http://www.rm-mpi.si/

POLITIKA KAKOVOSTI

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je, da matičnim podjetjem nudimo usluge, ki so nujno potrebne za njihovo nemoteno delovanje in so hkrati primerne za zaposlitev invalidov. Širšemu okolju nudimo proizvode in storitve, ter s tem prispevamo k reševanju problematike zaposlovanja invalidov.

VIZIJA

Želimo postati odlično podjetje na področju zaposlovanja invalidov, s ciljem doseči najvišjo možno kvaliteto proizvodov in storitev, ki jih opravljamo. Pri tem ostajamo zvesti dolgoletni tradiciji in znanju.

Podjetje TAB-IPM d.o.o. je tudi družbeno odgovorno podjetje, ki letno prekategorizira 8.000 ton odpadne plastike v surovino, ki se kasneje uporablja pri izdelavi novih plastičnih posod za akumulatorje. Kot nenehno učeča se organizacija z inovativnimi pristopi in tržno prilagojenimi programi zagotavljamo lastnikom varno naložbo, zaposlenim zanesljiva delovna mesta, uporabnikom izdelkov in storitev pa nadpovprečno zadovoljitev njihovih želja in potreb.

Vodstvo se zavezuje izpolnjevanju veljavnih zahtev zakonodaje. Izpolnili bomo vse zahteve, na katere je podjetje pristalo ter izpolnili zahteve in pričakovanja zainteresiranih strani z namenom povečevanja njihovega zadovoljstva.

Zavezujemo se k nenehnemu izboljševanju sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu ter informacijske varnosti.

Zavezujemo se k zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer za preprečevanje z delom povezanih poškodb in okvar zdravja ter k odpravljanju nevarnosti in zmanjševanju tveganj za varnost in zdravje pri delu

VREDNOTE

Zavedamo se, da nobenega programa, projekta ali vizije ni mogoče uresničiti brez primerno usposobljenih, motiviranih in zadovoljnih sodelavcev, zato so zaposleni v podjetju osnovna vrednota podjetja.

 • Omogočili bomo pridobivanje potrebnega znanja za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti.
 • Odjemalci predstavljajo središče našega delovanja, saj brez njih podjetje ne more obstajati.
 • Zaradi naše dejavnosti je skrb za invalide temeljna in nedotakljiva vrednota.
 • Aktivno sodelovanje in razvoj lokalne skupnosti je neposredno povezan z delovanjem pod

CILJI

Za uresničitev vizije smo v strateškem poslovnem načrtu postavili temeljne cilje, ki jih želi družba doseči:

 • izpolnjevati zakonske zahteve glede zaposlovanja invalidov;
 • s kakovostjo v proizvodnji in pri izvajanju storitev preseči pričakovanja odjemalcev;
 • povečati proizvodnjo in prodajo polipropilenskega granulata in polipropilenskih izdelkov na 8.000 ton letno;
 • razširitev proizvodnje na predelavo kompozitnih PP materialov;
 • rast dohodkov dejavnosti izven matičnih podjetij;
 • izpolniti zahteve varnosti in zdravja pri delu o največji dovoljeni vrednosti vsebnosti Pb v krvi zaposlenih: 300 µg/l za moške ter 100 µg/l za ženske;
 • stalni dvig prihodkov in dodane vrednosti na zaposlenega.